"समृद्ध राष्ट्र हाम्रो रहर, जैमिनी नगरपालिका स्वच्छ सफा गाउँ शहर"

आ.ब.०७४/०७५ को बार्षिक समिक्षा गोष्ठी