FAQs Complain Problems

समाचार

योजना तथा परियोजना

समानुपातिक निरन्तर समग्र विकास कार्यक्रमहरु ०७५।७६ ।

नगर स्तर योजना तथा कार्यक्रम हरु ०७५।७६ ।

वडागत योजना तथा कार्यक्रमहरु ०७५।७६ ।

जैमिनी नगरपालिकाले आ.व. २०७४/०७५ मा कार्यन्वयनका लागि नगरसभा बाट पास भएका योजना तथा कार्यक्रमहरु ।