FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
घरबार विहिनहरुको लागी आवास निर्माण कार्यविधी (पुर्णलेखन) २०७७ ७७/७८ 05/25/2022 - 14:31 PDF icon घरबार विहिनहरुको लागी आवास निर्माण कार्यविधी (पुर्णलेखन) २०७७.pdf
घ वर्गको निर्माण व्यवसायी इजाजत पत्र (पहिलो संशोधन) २०७७ ७७/७८ 05/25/2022 - 14:29 PDF icon घ वर्गको निर्माण व्यवसायी इजाजत पत्र (पहिलो संशोधन) २०७७.pdf
आर्थिक ऐन २०७७ ७७/७८ 05/25/2022 - 14:27 PDF icon आर्थिक ऐन २०७७.pdf
आन्तरिक लेखा परिक्षण निर्देशीका २०७७ ७७/७८ 05/25/2022 - 14:25 PDF icon आन्तरिक लेखा परिक्षण निर्देशीका २०७७.pdf
'घ वर्गको निर्माण व्यवसायी इजाजतपत्र सम्बन्धी कार्यविधी २०७५ ७५/७६ 05/24/2022 - 11:45 PDF icon 'घ वर्गको निर्माण व्यवसायी इजाजतपत्र सम्बन्धी कार्यविधी २०७५.pdf
एफ.एम. रेडियो सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधी २०७५ ७५/७६ 05/24/2022 - 10:54 PDF icon FM Radio कार्यविधि 2075.pdf
स्थानिय तहको योजना तर्जुमा दिग्दर्शन, २०७७ ७७/७८ 04/21/2022 - 15:15 PDF icon PPC_Sthaniya Taha Book 2_1613567062.pdf
आर्थिक ऐन २०७८/०७९ ७७/७८ 06/28/2021 - 12:16 PDF icon आर्थिक एन २०७८.७९.pdf
बिद्यालय ब्यबस्थापन समिति गठन सम्बन्धि काययबिधि २०७७ ७७/७८ 10/07/2020 - 15:45 PDF icon बिद्यालय व्यिस्थापन समिति गठन र व्यिस्थापन सम्िन्धि काययबिधि २०७७.pdf
संगठित समूह सम्बन्धी कार्यविधि २०७६ ७५/७६ 10/07/2020 - 15:44 PDF icon संगठित समूह सम्बन्धी कार्यविधि २०७६.pdf

Pages