FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
विनियोजन ऐन २०७५ ७५/७६ 08/29/2018 - 13:34 PDF icon विनियोजन एेन २०७५.pdf
आर्थिक ऐन २०७५ ७५/७६ 08/29/2018 - 13:31 PDF icon आर्थिक एेन २०७५.pdf
मिति २०७४/०४/१७ को नगर सभा बाट पारित विनियोजन ऐन २०७४ ७४/७५ 10/05/2017 - 14:06 PDF icon जैमिनी नगरपालिकाको विनियोजन ऐन २०७४.pdf
मिति २०७४/०३/३० को नगर सभा बाट पारित पदाधिकारीहरुको आचारसंहिता, २०७४ ७४/७५ 07/05/2017 - 14:27 PDF icon पदाधिकारीहरुको आचारसंहिता, २०७४.pdf
मिति २०७४/०३/३० को नगर सभा बाट पारित आर्थिक ऐन २०७४ ७४/७५ 07/05/2017 - 14:18 PDF icon जैमिनी नरपालिकाको आर्थिक ऐन २०७४.pdf
मिति २०७४/०३/२४ नगरपालिका बाट स्वीकृत नगर कार्यपालिकाको वैठक संचालन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७४ ७४/७५ 06/25/2017 - 14:40 PDF icon वैठक संचालन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७४.pdf
मिति २०७४/०३/२४ कार्यपालिका बाट स्वीकृत नगर कार्यपालिका (कार्य विभाजन) नियमावली, २०७४ ७४/७५ 06/25/2017 - 14:36 PDF icon नगर कार्यपालिका (कार्य विभाजन) नियमावली, २०७४.pdf
मिति २०७४/०३/२४ कार्यपालिका बाट स्वीकृत नगर कार्यपालिका (कार्यसम्पादन) नियमावली, २०७४ ७४/७५ 06/25/2017 - 14:32 PDF icon जैमिनी नगर कार्यपालिका (कार्यसम्पादन) नियमावली, २०७४.pdf
नगरपालिकाको निर्णय वा आदेश र अधिकारपत्रको प्रमाणीकरण (कार्यविधि) नियमावली, २०७४ ७४/७५ 06/25/2016 - 14:55 PDF icon प्रमाणीकरण (कार्यविधि) नियमावली, २०७४.pdf

Pages